برای دریافت فیش حقوقی آموزش و پرورش سمت چپ وبلاگ قسمت موضوعاتwww.fish.medu.ir

به خدا زندگی نه آنچنان شیرین ومرگ نه آنچنان تلخ است که انسان به خاطر آن شرافتش را بفروشد.

قسمتی از وصیت نامه یک شهید

قالب وبلاگ