برای دریافت فیش حقوقی آموزش و پرورش سمت چپ وبلاگ قسمت موضوعاتwww.fish.medu.ir
نگارش در تاريخ ۱۳٩٤/٢/۳٠ توسط محسن بداغی مجد
خدایا... 
ببخش که یک عمر عاشقانه هایم را 
خرج این و آن کردم! و به تو فقط یک مشت خمیازه و 
کسلی و بی حوصلگی تحویل دادم!
قالب وبلاگ