در گمنامی هم مشترکیم ای شهید تو پلاکت را گم کردی و من هویتم را ...

به یادشهدایی که عاجزانه از خداوند درخواست می نمودندکه

پیکرهاشان در کوهها و بیابانها غریبانه و مظلومانه بر زمین بماند

تامقتدای راستین صدیقه اطهر سلام الله علیهاباشند.

پیکرهای مطهری که بدنهای قطعه قطعه شان همچون سرور شهیدان،

حضرتابی عبدالله الحسین علیه السلام در بیابانها باقی ماند

تاسندی شود بر مظلومیت یاران خمینی.
تقدیر حقیقی جهان در کف مردانی است که پروای نام ندارند.

آنانازگمنامی خویش کهفی ساخته‌اندو در آن پناه گرفته‌اند.

کهفی که آنان را از تطاول دهر مصون خواهد داشت.

اصحاب کهف خود را ازتعلقات رهانده اند و اینچنین،

ننگ تعلقات نیز دامان آنان را رها کردهاست.

- مردان حق اهل شهرتنیستند.


شهید سیدمرتضی آوینی

/ 1 نظر / 40 بازدید
غریبه آشنا

کجایند مردان بی ادعا