پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1394

دلتـنگـــــم; هــــــمـــین...

"دلتـنگـــــم"هــــــمـــین...و ایــــــن نیــــــاز به....هــــیچ زبـــان....شاعــــرانه ای نــــدارد …رَبَنــــــــــــا...آتِنـــــا...فِی الدُنیــــــــــــا کــــــــــربلا... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 143 بازدید