دوکوهه السلام ای خانه ی عشق

.....آری ، ما از این موهبت برخوردار بودیم که انسان دیدیم . ما یافتیم آنچه را که دیگران نیافتند . ما همه افق های معنوی انسانیت را در شهدا تجربه کردیم ، ما ایثار را دیدیم که چگونه تمثل می یابد، عشق را هم، امید را هم، زهد را هم، شجاعت را هم، کرامت را هم، عزت را هم، شوق را هم و همه ی آنچه را که دیگران جز در مقام لفظ نشنیده اند، ما به چشم دیدیم، ما دیدیم که چگونه کرامات انسانی در عرصه ی مبارزه به فعلیت می رسند، ما معنای جهاد اصغر و اکبر را درک کردیم، آنچه را که عرفای دلسوخته حتی بر سردار نیافتند ، ما در شب های عملیات آزمودیم ، ما فرشتگان را دیدیم که چه سان عروج و نزول دارند ، ما عرش را دیدیم ، ما زمزمه جویبارهای بهشت را شنیدیم، از مائده های بهشتی تناول کردیم و بر سرسفره حضرت ابراهیم نشستیم ، ما در رکاب امام حسین ( ع ) جنگیدیم ، ما بی وفایی کوفیان را جبران کردیم و پادگان دوکوهه بر این همه شهادت خواهد داد .

"سید شهیدان اهل قلم مرتضی آوینی"

/ 0 نظر / 73 بازدید